Over NLhelp

 

Aanleiding

Vier jaar geleden is de gedachte ontstaan, dat de vergrijzing en langer leven, zal leiden tot een verschraling van de gezondheidszorg. Deze gedachte is, mede aangejaagd door de financiële crisis, inmiddels realiteit geworden.
Naar aanleiding van deze gedachte is gestart met de ontwikkeling van coöperatieve werkvormen, om duurzame verbindingen tussen mensen te bevorderen.

Analyse

Aanvankelijk zijn pilots met mantelzorgers en kwetsbare ouderen uitgevoerd, om de sociale omgeving zelf te kunnen organiseren. De resultaten waren matig omdat de sociale omgeving niet bestond of te beperkt was. Versterking van de sociale omgeving met ‘onbekende’ vrijwilligers stuitte enerzijds op diverse weerstanden, anderzijds konden welzijnsorganisaties niet inspelen op acute hulpvragen.
Voor de ontwikkeling van een succesvolle coöperatieve werkvorm bleken uiteindelijk vijf randvoorwaarden doorslaggevend:

  1. maak de omgeving, die de mantelzorger/cliënt ondersteunen persoonlijk; zoveel mogelijk dezelfde vertrouwde gezichten;
  2. initieer informele ondersteuning door een professional, die beroepshalve een vertrouwensrelatie heeft met de mantelzorger/cliënt;
  3. organiseer het aanbod van professionele zorg en informele ondersteuning ten behoeve van de mantelzorger/cliënt als een integraal netwerk van mensen;
  4. laat elke deelnemer zijn eigen voordelen ervaren;
  5. maak het netwerk van de mantelzorger/cliënt duurzaam door middel van transparante communicatie.

Op 5 juli 2013 is stichting NLhelp opgericht en beoogt onder andere, in overeenstemming met wat vermeld is in de statuten:

Artikel 2.
Doel
1. De stichting stelt zich ten doel om duurzame persoonlijke netwerken te stimuleren en om het zelf organiserend vermogen en daarmee de eigen kracht van mensen op lokaal niveau te vergroten. Zodoende worden individuen en gemeenschappen geholpen door bekwame en adequate hulpverleners bij vraagstukken op het gebied van zorg, welzijn, inkomen en arbeid.
Bron: Statuten NLhelp.

Specialistische kennis

NLhelp is gespecialiseerd in verander- en optimalisatievraagstukken. De specialisatie betreft de transformatie van management gedreven besluitvorming naar zelforganiserende multidisciplinaire netwerken. Het succes blijkt bij benadering evenredig met de kwaliteit van de communicatie tussen de mensen, die deel uitmaken van het netwerk. Het succes laat zich vertalen in een betere performance van de (kwalitatieve) opbrengst/kosten ratio.
NLhelp ondersteunt maatschappelijke, publieke en particuliere organisaties, die hun dienstverlening aan cliënten willen optimaliseren.
NLhelp draagt kennis over door middel van: lezingen, colleges, opleidingen, advisering en begeleiding van optimaliseringsprocessen.

Coöperatieve werkvorm het Persoonlijk netwerk

NLhelp heeft het persoonlijk netwerk ontwikkeld om in overeenstemming met het beoogde doel en randvoorwaarden kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om op een prettige en verantwoorde wijze in de eigen woonomgeving te verblijven. Hierbij is aangetekend, dat de huisarts beoordeelt, dat de cliënt met de ondersteuning van een persoonlijk netwerk ‘verantwoord’ in de eigen woonomgeving kan verblijven.
Het persoonlijk netwerk biedt de mantelzorger/cliënt een oplossing, die volledig past binnen de contouren van de WMO zonder ingewikkelde procedures, persoonlijke dossiervorming, wachttijden en prijsopdrijvend organisatiebelang.

Realisatie

NLhelp wil via een netwerk van steunpunten opschalen. Als steunpunt komen organisaties in aanmerking, die de coöperatieve werkvorm willen toepassen om hun eigen voordeel te realiseren.
Verpleegkundigen wordt gevraagd om de coöperatieve werkvorm persoonlijk netwerk in de praktijk te brengen. Verpleegkundigen, werkzaam bij een organisatie of die zelfstandig gevestigd zijn of die zich zelfstandig willen vestigen, kunnen zich hiervoor aanmelden.

Financiële bijdragen

Stichting NLhelp beoogt niet het streven naar winst.

Diensten worden aangeboden op basis van de directe variabele kosten verhoogd met een opslag voor de dekking van de indirecte kosten.
Diensten worden aangeboden tegen een integraal uurtarief van
€ 110,- exclusief btw.