Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Door gebruik te maken van www.nlhelp.nl, accepteert u de voorwaarden en afspraken die hieraan verbonden zijn. Bij aanmelden, geeft u aan deze voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u hiermee akkoord te gaan. Hieronder kunt u deze voorwaarden lezen.

Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.nlhelp.nl en het vestigen van een NLhelp steunpunt. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen toegestaan als u deze schriftelijk met NLhelp bent overeengekomen.

Privacy
Op deze website vragen wij enkele persoonlijke gegevens. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Meer informatie over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens kunt u vinden onder punt 7 ‘privacy en persoonsgegevens’.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden, kunt u met ons contact opnemen via info@nlhelp.nl.

1.   Definities en toepassing

  1. NLhelp: stichting NLhelp en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 58352074.
  2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden of een gewijzigde versie daarvan.
  3. Website: de website www.nlhelp.nl.
  4. AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
  5. WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning.
  6. Persoonlijke situatie: de persoonlijke omstandigheden van een persoon die maatgevend zijn in welke mate hulp en zorg zelf georganiseerd kunnen worden.
  7. Collectieve mantelzorgfunctie: vertrouwde groep van mantelzorgers en helpers, die met elkaar de cliënt voor een langere periode informeel ondersteunen.
  8. Persoonlijk netwerk: vertrouwde groep van professionele zorgverleners, mantelzorgers en helpers, die met elkaar de cliënt voor een langere periode professioneel en informeel ondersteunen.
  9. Coöperatieve werkvorm: methodiek voor samenwerking, die in hoge mate zelf organiserend is.
  10. NLhelp steunpunt: locatie van één of meer professionele zorgverleners waarmee NLhelp samenwerkt en die de coöperatieve werkvorm toepassen.
  11. Digitale ondersteuning: ondersteuning door middel van de netwerkapplicatie.
  12. Netwerkapplicatie: speciaal voor het persoonlijk netwerk ontwikkelde internet communicatie technologie.
  13. Persoonlijk abonnementhouder: cliënt of mantelzorger, helper namens de cliënt, die een abonnement heeft voor het gebruik van de netwerkapplicatie.
  14. Collectief abonnementhouder: organisatie, die namens een collectief van cliënten het gebruik van de netwerkapplicatie heeft afgekocht

2.   Aanmelden op de Website

 1. Voor het vestigen van een NLhelp steunpunt dient u zich aan te melden via het aanmeldformulier op de Website. Met het invullen en versturen van dit formulier accepteert u deze Algemene Voorwaarden.
 2. U bent verplicht om bij aanmelding de juiste en volledige gegevens te verstrekken.
 3. NLhelp heeft het recht uw aanmelding te weigeren indien u niet aan de regels van deze Algemene Voorwaarden kunt voldoen of er andere gegronde redenen zijn om de aanmelding te weigeren.
 4. U hebt het recht om u zonder opgaaf van redenen af te melden. NLhelp is niet aansprakelijk voor enig nadeel als gevolg van uw afmelding.

 

 1. Informatie op de Website
 1. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van de Website, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. NLhelp aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. NLhelp is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Website.
 2. NLhelp heeft het recht om de informatie op de Website te wijzigen. In het geval dat er tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie op de Website en de informatie in deze Algemene Voorwaarden, dan gaan de regels uit de Algemene Voorwaarden voor.
 3. De Website kan links bevatten naar de websites van anderen. Houdt u er rekening mee dat zulke websites hun eigen algemene voorwaarden en privacy bepalingen kunnen hebben. NLhelp is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites van anderen.
 4. NLhelp heeft altijd het recht om de Website te staken of over te dragen aan derden. NLhelp zal zich inspannen u daarvan tijdig op de hoogte te stellen. NLhelp is niet aansprakelijk voor enige schade die bij u ontstaat doordat zij op enig moment besluit de Website te staken of aan derden over te dragen.

 

 1. Aansprakelijheid
 1. NLhelp biedt u de Website aan om u te informeren opdat u zich kunt aanmelden voor het vestigen van een NLhelp steunpunt. NLhelp is niet verantwoordelijk voor de inrichting van het steunpunt.
 2. NLhelp is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt in verband met het gebruik van de Website.
 3. De netwerkapplicatie voor het persoonlijk netwerk is om juridische en privacy redenen strikt persoonlijk en is alleen via abonnementhouders voor u beschikbaar. NLhelp is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de netwerkapplicatie.

 

 1. Het vestigen en uitvoeren van een NLhelp steunpunt
 1. Via de Website kunt u zich aanmelden voor het vestigen van een NLhelp steunpunt. De afspraken tussen u als NLhelp steunpunt en NLhelp zijn in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, die u accepteert bij aanmelden.
 2. NLhelp stelt de methodiek van de coöperatieve werkvorm aan een NLhelp steunpunt beschikbaar, vermeldt uw organisatie als gevestigd NLhelp steunpunt op de Website en informeert alle denkbare organisaties, die de hulp van het NLhelp steunpunt kunnen gebruiken ten behoeve van hun mantelzorgers, cliënten en helpers.
 3. Een organisatie die een NLhelp steunpunt gevestigd heeft, geeft een permanente publicitaire uiting daarvan in zijn of haar publiciteitsmiddelen waaronder zijn of haar website.
 4. Een organisatie die een NLhelp steunpunt wil vestigen, dient minimaal één trainings- en instructie sessie te volgen.
 5. Een NLhelp steunpunt is altijd bereid mantelzorgers, cliënten en helpers uitgebreid te informeren over de voordelen van het persoonlijk netwerk.
 6. Een NLhelp steunpunt verbindt zich om drie kandidaat NLhelp steunpunten binnen één maand na aanmelden  voor te dragen.

 

 1. Financiële afspraken
 1. Het aanmelden en vestigen van een NLhelp steunpunt is gratis; NLhelp heeft het recht om in de toekomst een betaling voor het gebruik van de Website te introduceren.
 2. NLhelp stelt de methodiek van de coöperatieve werkvorm aan een NLhelp steunpunt om niet beschikbaar.
 3. Het gebruik van de netwerkapplicatie door het NLhelp steunpunt is gratis, maar alleen te gebruiken voor persoonlijke en collectieve abonnementhouders.
 4. De kosten van een trainings- en instructie sessie bedragen
  € 330,-; deze kosten worden door NLhelp aan het NLhelp steunpunt in rekening gebracht en dienen vooraf te worden betaald.
 5. Voor het professioneel beheer van het persoonlijk netwerk vergoedt NLhelp aan het NLhelp steunpunt tot maximaal € 10,-  excl. btw per persoonlijk netwerk per maand; de betaling is achteraf per kwartaal op basis van het aantal geregistreerde abonnementhouders per maand gedurende het kwartaal.

 

 1. Privacy en persoonsgegevens
 1. NLhelp verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u deze zelf via het aanmeldingsformulier op de Website verstrekt aan NLhelp.
  Als u zich aanmeldt, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens zijn verplicht in verband met het informatiedoel van de Website.
 2. Wij gebruiken uw gegevens voor zover dit nodig is om de afspraken die we met u maken uit te voeren. Zo worden uw persoonsgegevens gepubliceerd op de website, opdat anderen geïnformeerd worden over uw gevestigde NLhelp steunpunt.
  Daarnaast houden wij geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de website te analyseren opdat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website kunnen verbeteren.
 3. Indien u daarvoor toestemming geeft, sturen wij u regelmatig een nieuwsbrief waarin wij u informeren over o.a. het gebruik van de Website, nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen van de algemene voorwaarden of indien er aanpassingen of werkzaamheden aan de website zullen plaatsvinden.
  U kunt aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.
 4. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.
  Uw gegevens worden wel op de Website getoond opdat anderen geïnformeerd worden over de gevestigde NLhelp steunpunten.
 5. Op de Website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Door het gebruik van cookies zorgen wij ervoor dat de website beter werkt.
 6. Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.
 7. Deze website kan links naar andere websites bevatten. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd het privacy statement op die websites te raadplegen.
 8. NLhelp behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en -voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Op de Website zal steeds de meeste recente versie worden opgenomen.

 

 1. Intellectueel eigendom
 1. Alle informatie die op de Website te vinden is, is het intellectuele eigendom van NLhelp. Dit houdt in dat u deze informatie niet zonder toestemming van NLhelp mag kopiëren of openbaar maken. Als u twijfelt of u bepaalde informatie voor een bepaald doel mag gebruiken, dan kunt u contact opnemen met de NLhelp.

 

 1. Overige bepalingen
 1. NLhelp heeft het recht om op ieder moment de inhoud van deze Algemene Voorwaarden aan te passen.
 2. Als één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet geldig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de andere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden aan.
 3. Op alle geschillen die ontstaan in verband met het gebruik van de Website is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan tussen u en NLhelp worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost. Geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Rotterdam.